Budget 2011: tussenkomst van de fractieleidster Katrien Claus

Geplaatst op 23/12/2010
Categorie: Algemeen

katrien Claus
Katrien Claus
Mijnheer de burgemeester,
mijnheer de voorzitter,
heren en mevrouwen schepenen,
beste collega’s,

Het eindresultaat van het budget 2011 bedraagt 11.007.921€,
Het resultaat blijft vrij stabiel met een overschot, althans de laatste jaren, van boven de 11 miljoen €.
Een positieve financiële toestand dus.

Dit mooie resultaat is niet vanzelfsprekend, het is het gevolg van de doorgedreven inspanningen van onze burgemeester en schepenen. Een dikke pluim ook voor de diverse gemeentelijke diensten die duidelijk creatief zijn geweest in het efficiënt besteden van het toegekende budget en dus op hun beurt bespaard hebben waar mogelijk.

De grootste stijging van de uitgaven kan andermaal geconstateerd worden in de personeelskost: 10.830.690 €, een stijging met 5,4 %, deels het gevolg van de wettelijke indexaanpassingen en van de keuze van het bestuur om te opteren voor een significante tweede pensioenpijler voor contractuelen (+100.000 €),  deels ook door het optrekken van het bedrag van de maaltijdcheques naar 5 €, wat toch ook een meeruitgave betekent van75.000 €.
De gemeente als werkgever aantrekkelijk maken en houden is een blijvende prioriteit.

De geplande uitbreiding van het personeel in 2011 zal niemand ontgaan zijn. Naast enkele bevorderingen en vervangingen door natuurlijke afvloeiing worden enkele nieuwe functies in het vooruitzicht gesteld:
een drugspreventiemedewerker, een technisch assistent groen, een intern preventieadviseur, een adviseur beleids- en projectmanagement ten behoeve van het AGB en de gemeente, een mobiliteitsambtenaar en een technicus-specialist wegen.

Enkele selectieprocedures zijn reeds opgestart en het grote aantal kandidaturen bewijst de aantrekkelijkheid van de gemeente Wetteren als werkplek.
We merken ook een evolutie in de inzetbaarheid van personeel binnen AGB, OCMW en gemeente. Er is al goede samenwerking binnen ICT en dit zal zeker nog toenemen.

Hoewel het budget communicatie met 12 % werd teruggeschroefd, mag en zal dit niet leiden tot een verminderde efficiëntie. De communicatie met de burger was in het verleden en blijft ook in de toekomst een aandachtspunt van het bestuur.
De uiterst positieve persbeoordeling van onze gemeentelijke website is in dit opzicht veelbekenend.

Naast de gekende informatiekanalen, zoals “Kijk op Wetteren” en “Nieuwsbrief”, start het bestuur vanaf 2011 het project “Dialoog op donderdag” op, waarbij het de bedoeling is om in de verschillende wijken en entiteiten te luisteren naar de zorgen en de bekommernissen van de inwoners om hen aldus meer bij het bestuur te betrekken.

Binnen het beleidsdomein cultuur onthouden we de intentie om doelgroepgerichte acties, zoals het doe-festival “Ola Peloezza”, volop te blijven ondersteunen.
Ook projecten met landelijke uitstraling zoals “Open Monumentendag” - wat in 2010 met 1300 bezoekers aan ‘het huis  Swinnen’ trouwens een grote voltreffer was – zullen op de steun van het bestuur kunnen blijven rekenen.
Met de culturele diensten zullen verder diverse erfgoedprojecten opgezet worden met focus op het Wetterse verleden.

Wat huisvesting betreft, blijft de ambitie een goede bewoonbaarheid, comfortabele woningen en het terugdringen van leegstand door een permanente en vastberaden strijd tegen verkrotting en de opmaak van een woonbeleidsplan.
Verdere uitbouw van het intergemeentelijk woonoverleg en een optimale dienstverlening in samenwerking met OCMW, SVK en Eigen Dak en afgestemd op de verschillende doelgroepen, dus klantgericht, zijn wenselijk.

Uit het jeugdbeleidsplan onthouden we dat er werk zal gemaakt worden van
•    Een nieuw gebouw voor WESP
•    Een nieuwe gemeentelijke tienerwerking (zij zijn vragende partij na enquête bij tieners)
•    De oprichting van een evenementencel, een coördinatieteam voor de behandeling van aanvragen voor evenementen en fuiven
•    De optimalisatie van de gemeentelijke feestzaal met eveneens een oordopjesautomaat.
•    Een toeristische brochure voor jeugdgroepen om Wetteren als kampplaats te promoten.

Nieuw binnen het beleidsdomein milieu  is
•    de vergoeding aan verenigingen die zwerfvuil opruimen - een voorstel dat zo dadelijk ter stemming ligt - waarmee het bestuur een nieuwe, betekenisvolle stap zet in de ongelijke, maar noodzakelijke strijd tegen zwerfvuil.
•    De aankoop van dataloggers voor de automatische registratie van het elektriciteits- en gasverbruik.

Ook binnen het beleidsdomein patrimonium en mobiliteit staan, naast de lopende projecten, eveneens enkele nieuwe acties gepland:
1.  bijkomende fietsenstallingen in de stationsomgeving
2.  wegen- en rioleringswerken in Scheldedreef, Brusselsesteenweg, Keiberg en Westremstraat, Gransveldestraat en Oude Aardeweg.
3.  verdere aanleg van traaggroeiende, onderhoudsvriendelijke beplanting en gebruik van boomschors.
4.  sociale tewerkstelling: overeenkomst met spoor 2 zal ook in 2011 worden verder gezet.

Binnen het domein ruimtelijke ordening en stedenbouw kijken we vooral uit naar de voorontwerpen van de vijf laureaten voor de site Cordonnier (elk 7000 € + BTW = 42.350€)  Via een procedure Open Oproep Vlaamse Bouwmeester zal uiteindelijk één winnaar aan de slag kunnen gaan.

Binnen het sportbeleidsdomein en vooral dankzij de inzet van het AGB zullen de werken in functie van het masterplan De Warande aanvangen in mei 2011.

En ten slotte zorgt onze dienst van toerisme voor uitstraling van de gemeente Wetteren tot ver buiten de gemeentegrenzen. Ook in 2011 worden dagtrips en themawandelingen aan groepen aangeboden en wordt, in het thema van de Rechtvaardige Rechters, een wandeling met audiogids ontwikkeld.
Een nieuwe gastronomische wedstrijd stelt de haring centraal.

Een terecht bezorgd gemeenteraadslid van de oppositie stelde de vraag” Zitten onze financiën in goede handen?”
Onze financiën zitten ongetwijfeld in goede handen. Het bewijs ligt hier voor ons. We hoeven ons vooralsnog geen zorgen te maken, maar voorzichtigheid en vooral waakzaamheid zijn geboden.

Dit bestuur bewijst dat het ondanks de financiële onzekerheid toch nog kan investeren en een echt doordacht beleid kan blijven voeren.


Namens de CD&V-fractie,
Katrien Claus

<< Terug

Content Management Powered by CuteNews