Tussenkomst raadslid Van de Gracht n.a.v. de vastlegging van het nieuwe Wetterse structuurplan

Geplaatst op 28/10/2015
Categorie: Algemeen

 Voorzitter,

Collega’s,

Er is een verband tussen het oude Griekenland, meer bepaald de Griekse wijsbegeerte, en onze gemeente Wetteren.

‘Ken u zelf’, in het Grieks : ‘Gnauti Seauton’.

Volgens Pausanias, een vermaarde Griekse aardrijkskundige en schrijver, stond dit aforisme geschreven op de muren van de tempel van Apollo in Delphi.

Dit aforisme is wel aan zes Griekse wijsgeren toegeschreven, en naar men beweert, heeft men het pas 100 jaar later aangedurfd er een antwoord op te geven : ‘het is moeilijk u zelf te kennen.’

Met een beetje goede wil kunnen we beide Griekse wijsheden parafraseren : ken uw gemeente en het is moeilijk om…enz.

Voorzitter, collega’s,

Bij de volledige herziening van het gemeentelijk structuurplan hebben we moeilijke oefeningen gemaakt, maar we zijn er – globaal gezien – wel degelijk uit geraakt. En hebben we er geen 100 jaar over gedaan om een antwoord te vinden op de prangende vragen, doch dit terzijde.

Ik herhaal kort wat ik ook op de commissievergadering van 11 juni heb gezegd :

Er zijn in dit nieuwe beleidsplan 3 grote krachtlijnen te vinden, 3 grote doelstellingen :

 1. Behoud en versterking van de kwaliteit van de open ruimte

 2. Ontwikkeling van een aantrekkelijk kleinstedelijk centrum

 3. Verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid

Dit is de essentie van de om en bij 300 pagina’s tellende visietekst.

Het GRS is een 7 jaar zoeken naar en vinden van het antwoord op moeilijke vragen.

Ik maak bij deze de doelstellingen van het structuurplan Wetteren iets concreter.

 1. Hoe gaan we op ons grondgebied de binnen-en buitengebieden op een kwaliteitsvolle en betaalbare wijze blijven inrichten ?

 2. Hoe gaan we onze economische sites op een duurzame manier verder ontwikkelen ?

 3. Hoe gaan we de bestaande bedrijventerreinen verder optimaliseren en herwaarderen ?

 4. Hoe zouden we wensen-willen dat onze gemeente bereikbaar blijft en ontsloten wordt, rekening houdend me de leefbaarheid van het centrum ?

 5. Hoe gaan we het traag wegennet optimaliseren ?

 6. Hoe gaan we natuur in Wetteren verdere groeikansen geven, rekening houdend met de specifieke situatie van de land-en tuibouwsector ?

Het is onze overtuiging dat in dit nieuwe plan de goede keuzes worden gemaakt. Ik verwijs hiervoor naar het 4 pagina’s tellende bindend gedeelte.

Niet onbelangrijk in het ganse plaatje is het standpunt van de provinciebestuur, die tot nader order aan dit plan haar goedkeuring moet verlenen.

Ik verwijs naar het advies van 5 maart 2015 en ik citeer :

Het herzien GRS bevat een sterkt uitgewerkt ruimtelijk beleid. Er worden vernieuwende elementen toegevoegd zoals een beleid voor binnengebieden. Via ontwerpend onderzoek wordt duidelijk hoe bepaalde reconversieprojecten kunnen ingevuld worden.

Er worden duidelijke beleidskeuzes voorgesteld.

Daarnaast zijn ook nieuwe strategische projecten voor de gemeente opgenomen en zijn voorstellen opgenomen voor oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken in Wetteren.

Algemeen is duidelijk dat deze herziening een sterk inhoudelijk document is geworden.”

De provinciale administratie besluit als volgt :

“Het voorontwerp GRS Wetteren wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Er wordt gevraagd de optie voor Giezeveld nog meer te nuanceren met duidelijk behoud van de functie als groene vinger en de compensatie, naast het bijcreëren van bosgebied, te zoeken in woongebied.” Einde citaat.

De provincie maakte dus een belangrijke opmerking over de visie rond Giezeveld.

De concrete vertaling van deze opmerking werd in de definitieve versie als volgt verwerkt in de definitieve versie van het GRS :

 • Het woonbos Giezeveld zal gelijktijdig ontwikkeld worden mits compensatie

 • Een evenwaardige oppervlakte bos elders in de gemeente wordt aangeduid

Vervolgens nog een woord over het openbaar onderzoek.

 • Talrijke bezwaren, zeer dikwijls inhoudelijk onderbouwd

 • De behandeling daarvan door de GECORO in samenwerking met het studiebureau was geen loutere formaliteit

 • De GECORO heeft goed geluisterd, gelezen, gewikt en gewogen

 • Op basis van de bezwaren zijn hier en daar scherpe kantjes afgevijld, en belangrijke aanpassingen doorgevoerd

 • Dit gebeurde zonder de drie doelstellingen van het GRS uit het oog te verliezen

Conclusie :

Het nieuwe GRS is een evenwichtige visie, bijgestuurd na het openbaar onderzoek, en voorwaardelijk gunstig geadviseerd door de Provincie.

Voorzitter, collega’s ,

Het is mijn vurige wens om dit plan levendig te houden in de volgende jaren en zelfs de volgende decennia. Dit zal niet enkel de verantwoordelijkheid zijn van deze meerderheid in deze legislatuur.

Ook de volgende jaren zal met deze visietekst rekening moeten gehouden worden.

En er is veel werk aan de winkel.

Tot slot nog een dankwoord aan de leden van de Gecoro, voor hun geduld en andere goede gaven.

Dank ook aan iedereen die gereageerd heeft tijdens het openbaar onderzoek. Het plan is er alleen maar sterker door geworden.

Ook nog een dankwoord aan het studiebureau en onze gemeentediensten die dit proces hebben begeleid.

Ik dank u voor uw aandacht.


Piet Van de Gracht

<< Terug

Content Management Powered by CuteNews